Technické školky
Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
logolink

Technické školky - Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0041

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU


S nedostatkem technicky vzdělaných mladých lidí se potýká nejen ČR, ale celá EU. Počet absolventů VŠ roste v posledních desetiletích velmi rychle, ovšem s tím, že nárůst zaznamenávají především obory humanitní a ekonomické. Technické a přírodovědné obory v tomto ohledu stagnují, čímž se jejich podíl na celkové vzdělanosti snižuje. Ukazuje se, že předměty jako je matematika, fyzika nebo chemie zajímají u nás méně žáků, než by odpovídalo jejich důležitosti. Důvodů tohoto stavu může být několik:

- v médiích nejsou technické obory propagovány, větší obdiv sklízí úspěšní lidé v oboru IT,bankovnictví, reklamních agentur, atd.,

- větší pohodlnost (technická a přírodovědná studia vyžadují poměrně značné úsilí), velká nabídka jiných možností a malá motivovanost,

- přirozené předpoklady

- do jisté míry je to dáno i zaběhlým modelem kdy o vzdělání žáků v ZŠ (tedy v období hlavní profilace osobnosti) se starají především učitelky a jejich inklinace k technickým oborům je spíše výjimkou

V lidské populaci je jen omezené procento lidí s technickými vlohami. Naším cílem je nejen podchytit je a vést je dál, ale chceme podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost, tedy schopnost všech žáků přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak ovlivňují život každého z nás.

Projekt je inovativní v tom, že se v něm jedná o spojení odborných pracovníků vysokých škol, manažerů průmyslu, pedagogů, dětských psychologů za účelem najít a podpořit přirozené předpoklady pro technické myšlení u nejmladších žáků.

Po úspěšném ukončení projektu budou vytvořeny předpoklady pro zvýšení zájmu studentů o technické a přírodovědné obory a zlepší se jejich schopnosti.

Potřebnost tohoto projektu vyplývá ze situace ve společnosti. Mladí technicky vzdělaní pracovníci jsou ve firmách žádáni, je jich nedostatek a řešení je v nedohlednu.


CÍLE PROJEKTU

Cílem je vytvoření základů technických dovedností již u dětí v raném věku a systematicky tak řešit nedostatek technicky vzdělaného personálu nutného pro vytvoření fungující ekonomiky založené na high-tech oborech využívajících posledních vědeckých poznatků a se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum v technických a přírodovědných oborech. Cílem je položit základy pro růst rovnoměrně vzdělané populace, tak aby byl dosažen harmonický rozvoj osobnosti dítěte v oblastech:

 

PŘEDSTAVIVOST – „TECHNICKÁ KRESBA“ – ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ – EXPERIMENT – ANALÝZA naučených a experimentálních dat – MANUÁLNÍ ZRUČNOST – KOMUNIKACE A PREZENTACE,

 

s důrazem na rozvoj kreativity a změnu procesu učení z memorování na poznávání.

 

Hlavní výstupy:

a) Vytvoření metodiky práce s dětmi ve věku 6 - 10 let se zaměřením na podporu přirozených technických talentů s vyloučením negativního vlivu na psychiku dětí

b) Vytvoření nového vzdělávacího programu

c) Tvorba studijních materiálů pro pedagogické pracovníky


POPIS CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

- žáci ZŠ

- pedagogičtí pracovníci ZŠ

 

Nejlepší motivací je ta, která vychází z vlastních potřeb cílové skupiny.

- Motivací pro učitele by měla být kvalita vzdělávání a životní nutností zájem o jejich školu. Zcela určitě bude jinak hodnocen a odměňován učitel školy, o kterou je mezi rodiči zájem, než ten který pracuje ve škole, která má nedostatek žáků a blíží se ke konci své činnosti.

V ZŠ a MŠ Pramínek se dětem věnují způsobem blízkým cílům projektu už nyní, což je jeden z důvodů proč byla tato škola oslovena ke spolupráci. Může být proto příkladem a motivací pro celou cílovou skupinu pedagogů.

- Za cílovou skupinu žáků 1. stupně do jisté míry rozhodují jejich rodiče, méně již samotní žáci. Pro rodiče může být motivací budoucí uplatnění jejich dětí a kvalita výuky. Velice účinné je, pokud mají rodiče dojem, že je jejich dětem věnována maximální péče. O tento pozitivní marketing se mohou zasloužit nejenom učitelé a ředitelé škol, ale i samotné děti, pokud budou schopny doma "odprezentovat" co báječného se dnes ve škole učili. Forma praktické činnosti bude blízká ideji "školy hrou".


POPIS PŘIDANÉ HODNOTY PROJEKTU, V ČEM JE INOVATIVNÍ:

Uplatnění výsledků projektu i po jeho skončení se opírá o tyto základní pilíře:

- V rámci řešení projektu je vypracován systém pilotáž – workshop a zavádění do výuky, který umožní vznik startovní skupiny proškolených pedagogů, kteří budou dále šířit vypracované metodiky v dalších školách v JmK.

- I po skončení projektu bude minimálně po dobu zájmu pedagogické veřejnosti v činnosti vzdělávací portál (umístěný na serveru VUT v Brně).

- ZŠ a MŠ Pramínek se zavazuje k používání vyvinutých metodik při práci s dětmi v základní škole a ev. i při mimoškolní práci s dětmi. Vzniklé náklady budou kryty vlastními zdroji. Vše výše uvedené klade předpoklady pro pyramidální rozšiřování vypracovaných metodik v dalších školách.

- Proces rozvíjení technického myšlení, zručnosti a představivosti u dětí bude probíhat i bez závislosti na speciálních státních dotacích. Uvažuje se např. o kontinuálním propojení asistentů, příp. i studentů VUT v Brně se školami nejnižších stupňů, s neustálým vylepšováním technických úloh a jejich aplikacemi.


KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo aktivity: 01 Tvorba metodických materiálů

Výstup klíčové aktivity:

Tvorba metodických a studijních materiálů (MM) je hlavní klíčovou aktivitou projektu. V rámci této aktivity bude vytvořena náplň vzdělávacího programu se zaměřením na rozvoj technických a přírodovědných dovedností dětí. MM je textový (rozsah 30 - 50 str.) a audiovizuální materiál (prezentace+video) pro cílovou skupinu učitelů ZŠ.

 

Výstupem aktivity je 5 metodických a studijních materiálů (MM, popis viz výše), v těchto tematických oblastech:

- Stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, finanční gramotnost: 1x MM

- Přírodní vědy nebo životní prostředí, vinařství: 1x MM

(5 celkem, z toho 1x ŽP)

Cílová skupina pedagogů bude seznámena s MM v tištěné a elektronické podobě (MM budou uveřejněny na vzdělávacím portálu pro využití registrovaným pedagogům z JmK).

Tyto metodiky jsou základem nového vzdělávacího programu, který bude zaměřen na rozvoj technického vzdělávání dětí. Cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Budoucí technik musí mít nejen technické znalosti, které získá zpravidla studiem na střední škole a univerzitě, ale v praxi bude potřebovat celou řadu podpůrných schopností. Optimální je technik, který je vysoce schopný v celé následující řadě:

PŘEDSTAVIVOST – KRESBA – TECHNICKÉ ZNALOSTI – MANUÁLNÍ ZRUČNOST – KOMUNIKACE A PREZENTACE

Partner projektu a spolupracující ZŠ chtějí zavést metodiky do řádné výuky. (Pracovní činnosti na ZŠ už nejsou vyučovány a může to být jeden z důvodů orientace dětí na netechnické obory. Podíl dětí dostatečně nadaných, aby našly uplatnění v netechnických oborech je podstatně menší než počet těch co tyto obory studují. Výsledek je že v hrubém zjednodušení chybí technici a přebývají absolventi gymnázií a humanitních oborů.)

Ostatní školy, které tuto metodiku převezmou, ji mohou zařadit do řádné výuky nebo mimoškolního vzdělávání – dle svého zaměření a možností.


Číslo aktivity: 02 Zavádění do výuky

Výstup klíčové aktivity:


PILOTÁŽNÍ OVĚŘENÍ v ZŠ Pramínek

- Aktivita proběhne "na nečisto" s žáky ZŠ Pramínek v 2. roce řešení (minimálně 1x nebo dle potřeby a v délce 2 dny),

- Součástí bude exkurze ve vhodné firmě (dle doporučení VUT a partnerů), kde se budou moci žáci prakticky seznámit s činností, která bude následně pilotována. Je možnost si prohlédnout např. stavby světových úrovní a přizvat k tomu i jejich projektanty).

- Výsledky pilotáže budou zapracovány do metodik a studií v klíčové aktivitě 01 a 03

 

ZAVÁDĚNÍ DO VÝUKY

- Po pilotážním ověření budou vybrány 4 školy, ve kterých bude provedeno zavádění do výuky. Bylo osloveno více škol, aby byla zajištěna dostatečně velká cílová skupina i kdyby některé školy později odmítly.

- V rámci této aktivity budou učitelé a žáci vybraných škol (předpokládají se skupiny po cca 15-25 dětech) školeni buď v jejich prostorách, nebo budou pozváni do prostor partnera (ZŠ Pramínek) nebo do jiné vhodné lokality, kde jim bude prakticky předvedena činnost popsaná v MM. Činnosti se budou účastnit žáci vybrané školy.


Číslo aktivity: 03 Psychologicko-pedagogické a hodnotící materiály

Výstup klíčové aktivity:


Tato aktivita je podpůrnou aktivitou KA 01. Výstupy jsou určeny pro cílovou skupinu učitelů ZŠ – návod na další zlepšování učitele (bod 1), jednak pro řešitele projektu k získání zpětné vazby (bod 2, 3, 4) a jednak pro publicitu a prezentaci projektu (bod 3 a 4). Její součástí budou:

 

1) OBECNÝ METODICKÝ MATERIÁL, popisující obecně práci s žáky a způsob jakým vygenerovat vlastní metodický materiál. Bude obsahovat:

a) způsob práce s žáky a s rodiči

b) psycholog.aspekty a problémová místa

c) způsoby získávání a vyhodnocování zpětné vazby

d) vytvoření motivujícího prostředí pro žáky

e) podrobný postup jak generovat nový metodický materiál

f) celý MM musí být ve formě publikovatelné na webových stránkách

 

2) HODNOTÍCÍ METODICKÝ MATERIÁL, který je potřeba vytvořit k objektivnímu hodnocení úspěšnosti vzdělávání podle MM uvedených v aktivitě 01 a je základem pro studie v bodě 3 a 4.

Bude popisovat:

a) parametry, které mají být sledovány při hodnocení úspěšnosti vzdělávání a kvalitativní stupnice

b) způsob kvantitativního vyhodnocování

c) způsob hodnocení vlivu věku žáků na účinnost vzdělávání (Hackmanova křivka)

d) způsob hodnocení opakovaného nebo dlouhodobého vzdělávání

e) hodnocení pedagoga (cílem není "oznámkování" pedagoga, ale vytvoření systému zpětné vazby, který mu pomůže vylepšovat jeho slabá místa)

f) celý MM musí být ve formě publikovatelné na webových stránkách

 

3) STUDIE HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI – V této studii bude vyhodnocena úspěšnost nových metodik a způsobilost žáků v oblasti technického myšlení. Bude obsahovat hodnocení podle metodiky v bodě 2.

 

4) SROVNÁVACÍ STUDIE – Bude srovnána kvalitu technického a vzdělávání u žáků, kteří neprošli, prošli a prošli 2x programem a vyhodnocena účinnost přípravy. Bude obsahovat hodnocení podle metodiky v bodě 2.


Číslo aktivity: 04 Školení učitelů

Výstup klíčové aktivity:


Školení učitelů bude realizováno těmito aktivitami:

1) Možnost účasti na WORKSHOPU, předpokládá se min.20 účastníků (hrazeno cestovné a stravné). K oponování a diskuzím budou předloženy vypracované MM. Případně budou prezentovány studie (akt.01 a 03) a pilotáže (akt.02).

2) Přístupem a downloadem ze vzdělávacího webového portálu)

3) Pilotáží na základních školách (akt.02)

4) Nabídkou na školení umístěnou na vzdělávacím portálu

5) DALŠÍ ŠÍŘENÍ. Školy, na kterých bude provedeno zavedení do výuky a které bude přímo předáno know-how se zaváží v případě zájmu předat/předvést tuto metodiku dalším školám v JmK. Proškolené školy se mohou zaregistrovat na vzdělávacím portálu.

6) Možnost vyzvednutí si DVD s výstupy projektu (připraveno bude min. 100 kusů/sad)

WEBOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

- V rámci webových stránek VUT vznikne vzdělávací portál věnovaný projektu. Budou zde v plném rozsahu umístěny všechny odoponované výsledky projektu.

- Textová i audiovizuální část výsledků projektu bude zdarma ke stažení pro registrované zájemce z JmK

- U partnerů se předpokládá minimálně vložení základní informace o projektu a aktivního odkazu na stránky vzdělávacího portálu.

- Členové řešitelského týmu budou své výsledky předávat manažerovi projektu, který zajistí jejich umístění na portál.

- Na tomto portálu bude možné najít kontakty na řešitele a v případě zájmu se tak mohou účastnit projektu a rozšířit tak cílovou skupinu.

- Webový portál bude interaktivní, bude postaven na technologiích Web 2.0, umožňující dostupnost a šiřitelnost pro cílové skupiny.

- Portál umožňuje pedagogům sdílet tyto metodické materiály, vést diskuzní skupiny, vytvářet blogy, umožní interaktivní rozšiřování nebo update materiálů prostřednictvím Wikiwebu a podporuje také tvorbu sociálních komunit a vazeb mezi uživateli portálu.

 

 

© 2011 - 2019 Technické školky